מסלול בהובלת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד האוצר, אשר מטרתו עידוד וסיוע בהקמת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה.
מטרת מסלול זה היא ליצור היקף רחב ומגוון של מקומות עבודה יציבים באזור הפריפריה באמצעות הקמה של מפעלים באזור זה או העתקה של פעילות תעשייתית לאזור זה, בהיקף השקעות של לפחות 300 מיליון ₪ ובהיקף תעסוקתי של לפחות 400 עובדים.

עבור לקישור >

* מסלולי סיוע שונים אשר מטרתם לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה. תכנית זו שמה דגש על קליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית בכלל ובפריפריה בפרט, באזור שדרות ועוטף עזה וקליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
עבור לקישור >

*מטרת מסלול זה הינה לעודד העסקה איכותית בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית או בירושלים. המסלול נועד לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק, תוך מתן דגש על הגדלת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית או בירושלים ועל יצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה.
התוכנית מסייעת למשקיעים המעוניינים להקים, להרחיב, להוסיף או להעתיק מיזמים לאזורים אלה בשכר גבוה. הקמת מיזמים מסוג זה באזורים אלה משפיעה מאוד על יצירת מרכזי תעסוקה איכותיים ועל פעילות כלכלית בסביבתם הגאוגרפית.
עבור לקישור >

שירות זה מאפשר ליזמים להגיש בקשה להקצאת קרקע לתעשייה או מלאכה בפטור ממכרז.
עבור לקישור >

*שירות זה מקנה מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בתנאי שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאושרה על-ידי מנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.
עבור לקישור >

* חוק זה נועד לעודד השקעות הון ויוזמות כלכליות, שעניינן מתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח.
שיעור המענקים בגין ההשקעות המוכרות ברכוש קבוע הוא 20%. ניתן לקבל גם מענק נוסף בגובה של עד 10% באזורי הנגב (קו רוחב 100 ודרומה), בפריפריה בצפון (אשכול פריפריאלי 1-4) וביישובי שדרות ועוטף עזה בתנאים נוספים.
עבור לקישור

עבור לפירוט המלא אודות המסלולים המיוחדים >

* תוכנית להגדלת הפריון בתעשייה
מסלול חדש המסייע לתעשייה הישראלית בהעלאת פריון העבודה בענפים השונים, באזורי עדיפות לאומית ובירושלים.
רמת הפריון תלויה במגוון תחומים, בהם: ההון האנושי במשק, מלאי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל, יעילות הניצול של גורמי הייצור ועוד. בהתאם, מציעה התוכנית החדשה, דרכי פעולה שונות אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) ב-30% לפחות, וכך להעלות את רמת פריון העבודה בתאגיד או במפעל או בקו ייצור.

* הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל
תוכנית אשר נועדה לסייע בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל לצורך שיפור התוצאות העסקיות של המפעל בכל רחבי הארץ.

* מסלולי תיעוש הבנייה
משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון, פרסמו מסלול לסיוע כספי ברכישת ציוד בנייה מתועשת, לקבלנים רשומים, המעוניינים לעבור מבנייה קונבנציונלית לבנייה מתועשת. זאת על מנת להאיץ את תהליך הבנייה של דירות בבנייה מרקמית רוויה למגורים למהלך תעשייתי ואינטגרטיבי, ולהעביר את רמת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה למטרות של הוזלת עלויות, צמצום משך הבנייה ושיפור איכותה.

* מתווה ייצור מתקדם – בהכנה
בימים אלה מתהווה מסלול לייצור מתקדם באמצעות הרשות להשקעות ורשות החדשנות. המסלול מיועד למפעלים המבקשים לקדם ייצור מתקדם באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של מצלמות, רובוטים, סנסורים וכדומה. המסלול מיועד לחברות שאינן מתאימות לתנאי הסף בחוק לעידוד השקעות הון במסלול מענקים. הבחינה לאישור תוכניות במסלול זה תיעשה הן ברמת קו ייצור מוצר והן ברמת מחלקה. התוכנית לייצור מתקדם תוגש לרשות להשקעות לאחר שהוכנה באופן מקצועי ואושרה כתוכנית כזאת בזירת ייצור מתקדם ברשות לחדשנות.

שירות זה מאפשר לרשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתפות בעלות כוח אדם, בהקמה או בניהול של מנהלת אזור תעשייה.
עבור לקישור >

  • מחשבון עלויות ליזם:
    מחשבון העלויות ליזם מיועד לסייע בחישוב ראשוני של רוב העלויות הכרוכות בהקמת מפעל/בית מלאכה עבור יזמים באזורי עדיפות לאומית כפי שנקבע מעת לעת על ידי ממשלת ישראל.
    עבור לקישור >


* הכשרה פנים מפעלית:
מטרת התכנית היא לשלב דורשי עבודה בתעסוקה, לצמצם את האבטלה ולהקנות בסיס מקצועי תוך כדי עבודה במפעלים ובאתרי בניין.

המעסיק יעסיק את העובדים החדשים כעובדים מהמניין במשרה מלאה וישלם להם שכר מינימום לפחות. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משתתף בתשלום בסך של 2,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לעובד לתקופת הכשרה מחודש ועד 6 חודשים.
במהלך ההכשרה יקצה המעסיק חונך מקצועי מהמפעל, שילווה את העובדים החדשים וידריכם.
בגין חניכת העובדים, יהיה זכאי המעסיק לקבל מהמשרד סכום של 3,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לחונך עבור הכשרת קבוצה בת 3 עד 10 עובדים נחנכים, או 1,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לחונך עבור הכשרת עובד בודד או שני עובדים, תוך התחייבות להמשיך להעסיקם לאחר תום ההכשרה למשך תקופה מצטברת של 12 חודשים לפחות.
עבור לקישור >

* מסלול "כיתה במפעל":
מסלול "כיתה במפעל" מאפשר למעסיקים לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודי לקבוצת דורשי עבודה בתחומים שונים. ההכשרה העיונית תתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר, וההכשרה המעשית תבוצע אצל המעסיק. מעסיק המעוניין לקחת חלק במסלול זה יתחייב להעסיק בסיום הקורס חלק מבוגריו.
עבור לקישור >

* הכשרה בחניכות (סטארטר)
הכשרה מקצועית בשילוב חניכות הוא כלי להכשרה מקצועית, אשר נחשב כאחד הכלים הכלכליים המובילים של המדינה לפיתוח ההון האנושי. מטרתו היא צמצום האבטלה והגדלת הפריון של המשק הכלכלי.

כלי זה מיועד לתת מענה לצרכי המעסיקים הזקוקים לעובדים מיומנים ומקצועיים וכן מענה למחוסרי עבודה או עובדים במקצועות בלתי מקצועיים המעוניינים לרכוש מקצוע נדרש, ניסיון בעבודה, קידום מקצועי ועבודה בשכר בשילוב לימודים.
עבור לקישור >

דילוג לתוכן