logot1
שקד
download

מכרז לחכירת 4 מגרשים לתעשייה

באזור התעשייה שקד באופקים

תאריך סגירת המכרז ה- 11.04.2022
כלל הפרטים והעדכונים בנושא המכרז מפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל, עיריית אופקים והחברה הכלכלית מזמינות תעשיינים, יזמים ובעלי חברות עסקיות

 להשתתף במכרז לחכירת מגרשים בייעוד לתעשייה ומלאכה בפארק תעשיות שקד.

השאירו לנו הודעה