logot1
שקד
download

מכרז לחכירת 26 מגרשים לתעשייה

באזור התעשייה שקד באופקים

תאריך סגירת המכרז ה- 19.07.2021.
כלל הפרטים והעדכונים בנושא המכרז מפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל

הקמת מבנה ייצור, אחסנה והפצה בגודל 12,000 מ

רשות מקרקעי ישראל, עיריית אופקים והחברה הכלכלית מזמינות תעשיינים, יזמים ובעלי חברות עסקיות

 להשתתף במכרז לחכירת מגרשים בייעוד לתעשייה ומלאכה בפארק תעשיות שקד.

השאירו לנו הודעה