logot1
שקד
download

מכרז לחכירת 26 מגרשים לתעשייה

באזור התעשייה שקד באופקים

תאריך סגירת המכרז ה- 19.07.2021.
כלל הפרטים והעדכונים בנושא המכרז מפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל, עיריית אופקים והחברה הכלכלית מזמינות תעשיינים, יזמים ובעלי חברות עסקיות

 להשתתף במכרז לחכירת מגרשים בייעוד לתעשייה ומלאכה בפארק תעשיות שקד.

השאירו לנו הודעה