logot1
שקד
download

מכרז לחכירת 4 מגרשים למסחר

באזור התעשייה שקד באופקים

* התאריך האחרון להגשה הינו 23.11.2020
כלל הפרטים והעדכונים לגבי המכרז מפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל, עיריית אופקים והחברה הכלכלית מזמינות יזמים, קבלנים ובעלי חברות עסקיות

 להשתתף במכרז לחכירת מגרשים בייעוד מסחר בפארק התעשיות שקד.

השאירו לנו הודעה