logot1
שקד
download

מכרז לחכירת 3 מגרשים למסחר

בפארק התעשיות שקד באופקים

תאריך סגירת המכרז ה- 19.07.2021
כלל הפרטים והעדכונים לגבי המכרז מפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל, עיריית אופקים והחברה הכלכלית מזמינות יזמים, קבלנים ובעלי חברות עסקיות

 להשתתף במכרז לחכירת מגרשים בייעוד מסחר בפארק התעשיות שקד.

השאירו לנו הודעה